Pomiary czynnikow szkodliwych

Pomiary środowiskowe

Nasza firma wykonuje również pomiary środowiskowe w miejscu pracy, zgodne z :

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166).
Każdy pracodawca ma obowiązek wykonać pomiary czynników szkodliwych występujących na wszystkich stanowiskach pracy !

Do szkodliwych czynników należą , ( opis z cennikiem za wykonanie pomiarów ) :

 • hałas
 • oświetlenie 30 zł netto od punktu pomiarowego.
 • zapylenie- od 180- 250 zł netto w zależności od zapylenia.
 • drgania mechaniczne i miejscowe- od 130- 200 zł netto od liosci stanowisk.
 • mikroklimat
 • czynniki chemiczne – indywidualna wycena.

Wyniki pomiarów czynników szkodliwych posiadają Państwową Akredytację.

Wszystkie pomiary wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami.

Pomiary wykonujemy na bieżąco. Terminy pomiarów dostosowane są do klienta.

Pomiary natężenia oświetlenia ogólnego

Pomiary natężenia oświetlenia powinny być przeprowadzane w każdej nowo utworzonej instytucji bądź firmie , w przypadku jakichkolwiek zmian w rozmieszczeniu opraw oświetleniowych oraz okresowo co 5 lat (zaleca się co dwa lata pkt. 3.1 PN ) , w celu sprawdzenia czy wszystkie wymagania normy są spełnione.

Głównym zadaniem pomiarów jest sprawdzenie stanu technicznego zamontowanych opraw oświetleniowych i zgodności parametrów oświetlenia badanych pomieszczeń z obowiazującymi przepisami i normą.

W protokole z pomiarów znajdują się średnie pomierzone wartości oświetlenia, wartości minimalnego natężenia oświetlenia wymaganego przez PN oraz ocena zgodności z przepisami i normą.

Protokół zawiera :

 • pomiary natężenia oświetlenia Esr
 • wartość oświetlenia wg normy Epn
 • wskaźnik oddawania barw Ra
 • oszacowanie wskaźnika olśnienia UGR
 • minimalne natężenie oświetlenia Emin
 • współczynnik & wyliczony
 • ocena zgodności oświetlenia z PN
 • świadectwo wzorcowania przyrządu
 • wnioski i ew. zalecenia dot. pomiarów oświetlenia
Następnie wykonywany jest protokół z pomiarów natężenia oświetlenia w wersji komputerowej.
 • Pierwszy komplet ( 5 sztuk ) pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniu 27,00 zł/kpl.
 • Każdy kolejny komplet ( 5 sztuk ) pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniu 4,00 zł/kpl.

Sporządzenie dokumentacji (protokołu) za każde rozpoczęte 10 str. 75,00 zł/10 str.

Zryczałtowany dojazd na terenie Krakowa (paliwo, koszty amortyzacji samochodu, czas dojazdu).

Koszt dojazdu poza teren Krakowa ustalany jest indywidualnie i wynosi zależnie od odległości od 100,00 zł

Pomiary hałasu

Hałas jest najpowszechniejszym czynnikiem szkodliwym występującym w miejscu pracy.

Może być uciążliwy, powodujący dyskomfort w pracy oraz szkodliwy w przypadku stałego przebywania w miejscu o dużym jego natężeniu.

Zbyt duży hałas w sposób negatywny wpływa przede wszystkim na narząd słuchu powodując w przypadku dużego narażenia ( ponad 85 dB ) trwałe uszkodzenia.

Przebywanie w miejscu pracy o dużym hałasie wpływa także negatywnie na ogólny stan psychiczny wywołując takie uczucia jak ogólne zmęczenie, frustrację, ogólne obciążenie psychiczne.

Dopuszczalne wartości oraz częstotliwość wykonywania pomiaru zostały ujęte w :

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166).

Hałas dzielimy na :

 • słyszalny ( 20–20 000 Hz )
 • hałas infradźwiękowy – przedział częstotliwości infradźwiękowych ( 1–20 Hz )
 • hałas ultradźwiękowy – przedział o wysokich częstotliwościach słyszalnych ( powyżej 10 000 Hz ) i niskich niesłyszalnych dla człowieka częstotliwościach ultradźwiękowych ( do 40 000 Hz ).
 • Cena uzależniona jest od ilosci stanowisk od 50 -100 zł
 • Zapylenie

  Choroby układu oddechowego spowodowane zapyleniem są jednymi z najczęściej występujących chorób zawodowych w Polsce.

  Pyły mają negatywny wpływ na organizm człowieka, powodując przewlekłe choroby. Długotrwałe wdychanie szkodliwych pyłów prowadzi m.in. do przewlekłego zapalenia oskrzeli, postępowej rozedmy płuc.

  To są tylko niektóre negatywne skutki oddziaływania na organizm człowieka.

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. poz. 817).

  W sposób dokładny podaje dopuszczalne wartości.

  Cennik : 180- 250 zł netto.

  Drgania mechaniczne

  Drgania mechaniczne mogą być bezpośrednio związane z procesami technologicznymi jak i ubocznymi, powstającymi w wyniku eksploatacji maszyn i urządzeń.

  Drgania mechaniczne mają negatywny wpływ na organizm ludzki jak i prawidłową prace maszyn i urządzeń.

  Drgania są przyczyną uszkodzeń konstrukcji mechanicznych, utrudniając prawidłowy przebieg pracy czego konsekwencją jest szybsze zużycie maszyn i urządzeń.

  Często prowadzą do powstawania hałasu, który w przypadku długotrwałego narażenia może trwale uszkodzić słuch. Długie narażenie na drgania mechaniczne negatywnie wpływa na układ krążenia, nerwowy, kostno- stawowy oraz na narządy wewnętrzne.

  Choroba wibracyjna zaliczana jest do niebezpiecznych chorób zawodowych i objawia się po 3-4 latach pracy.

  Każdy pracodawca zobowiązany jest stosować takie metody pracy aby pracownik był w jak najmniejszym narażenia na działanie tego czynnika. W celu zmniejszenia stopnia narażenia na ten czynnik stosuje się działania zbiorowe i działania indywidualne.

  Dzięki obowiązkowym pomiarom, pracodawca uzyskuje informację w jakim stopniu pracownik narażony jest na działanie czynnika oraz jakie działania profilaktyczne powinien podjąć do ograniczenia jego negatywnego wpływu.

  Cennik : 130-200 zł netto w zależności od urządzenia, stanowiska pomiarowego

Wszystkie prawa zastrzeżone - ©SEPHIA 2024 - www.sephia.com.pl - Administrator serwisu : admin@sephia.com.pl

Projekt i wykonanie : MAROXE